Forskning/artiklar

Avhandling om hållbarhet

Farhana Borgs doktorasavhandling om hållbarhet heter "Caring for people and the planet - preschool children´s knowledge and practices of sustainability". Farhan skriver att det övergripande syftet med hennes studie är "att öka kunskapen om förskolebarns lärande för hållbarhet i Sverige. Studien har undersökt förskolebarns egenrapporterande kunskaper och praktiska färdigheter vad gäller miljömässiga, sociala och ekonomiska apekter av hållbar utveckling. Studien har också undersökt samband mellan förskole- och hemrelaterade faktorer och barns kunskaper och praktiska färdigheter vad gäller hållbarhet. Bland annat har relationen ekocertifiering studeras samt vilka källor till den egna kunskapen barnen uppger".

Hämta avhandling här

Artikel om "How to Educate Children for Sustainable Learning and for a Sustainable World"

Här är en ny artikel om hållbarhet "How to Educate Children for Sustainable Learning and for a Sustainable World" skriven av Ingrid Pramling Samuelsson och Eunhye Park.

Hämta artikel här

Artikel om "Transforming Early Childhood Systems for Future Generations"

Här är en artikel skriven av skriven av Ingrid Pramling Samuelsson och Eunhye Park.

Hämta artikel här